Visi Dan Misi

VISI

Jihad al akbar yang sesungguhnya,
mendapatkan islam yang sebenarnya,
Terciptalah manusia yang seutuhnya
yang bersyari’at dan berhakikat,
Berhakikat dan bersyari’at
 

Maka Apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

(Q.S Az Zummar (39) Ayat 22)

Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
(Q.S An nisaa; (6) Ayat 23)

MISI

1.    Memperkenalkan dengan mensosialisasikan methode untuk mendapatkan ISLAM YANG SEBENARNYA dan JIHAD YANG SESUNGGUHNYA berdasarkan Al Qur’an dan Al Hadits  melalui jalan berthariqat kepada seluruh umat Khususnya di Indonesia dan diseluruh dunia pada umumnya.


2.    Beraqidah atau bertauhid yang benar sesuai yang dimaksud dan yang dikehendaki serta di Ridhoi Allah SWT.

3.    Menciptakan manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa (IMTAK) serta  berilmu  pengetahuan  dan berteknologi (IPTEK) dalam pembentukan  sumber  daya manusia (SDM)  dan  sumber  daya  jiwa manusia (SDJM)  yang  bersyari’at dan  berhakikat,   berhakikat  dan bersyari’at  sesuai  dengan  Al Qur’an  dan  Al Hadits dengan tidak meninggalkan kehidupan dunia, kepentingan pribadi, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara, Serta lebih mengutamakan kepentingan umat diatas  kepentingan pribadi  dan  golongan  didalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4.    Patuh dan taat kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia disertai dengan rasa kedisiplinan yang tinggi dengan menuntut ilmu secara bersungguh – sungguh dalam menuju kepada Tuhan dan memperbaiki hati dan diri  dari hari kehari menuju kesempurnaan Ilahi.
 

Bagikan :

Artikel Terbaru